Korona

Koronapandemialla on merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia ja kaikille yrityksille vaikutuksia ainakin jollain aikavälillä. Toimenpidemuutoksia, sekä ohjeistuksia tulee jatkuvalla syötöllä viranomaisilta ja olemme tähän alle koonnet mielestämme yrityksille merkittävämpiä asioita. Tätä sivua tullaan päivittämään jatkuvasti uusien ohjeistuksien ja tiedotusten mukaan. Osio on jaettu kahteen osaan, työnantajana toimiminen / yrittäjä, sekä talous.

Työnantajana toimiminen / yrittäjä

 • Sairastapaukset / -poissaolot
  • Työntekijän sairastuminen koronaan
   • Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen, maksetaan normaalia sairausajan palkkaa työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Jos työntekijään ei sovelleta mitään työehtosopimusta, noudatetaan työsopimuslain säännöstä sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta (TSL 2 luvun 11 §) tai tätä edullisempaa työnantajan käytäntöä. Jos työntekijä on määrätty eristykseen viranomaisen toimesta tartuntatautilain nojalla, hänellä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäiväraha on täyden ansiomenetyksen suuruinen. Siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa, tartuntatautipäivä maksetaan työnantajalle. (Elinkeinoelämän keskusliitto)
   • Kela
    • Työnantajan pitää ilmoittaa ansionmenetyksestä ja poissaolosta Kelaan riippumatta siitä, maksaako työnantaja poissaolon ajalta palkkaa vai ei.
    • Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.
    • Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.
    • Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.
  • Työntekijä epäilee sairastumista koronaan (Suomen Yrittäjät)
   • Jos yrityksen työntekijä epäilee saaneensa koronavirustartunnan, sairauspoissaolojen ilmoittamisessa on hyvä hyödyntää omailmoitusjärjestelmää. Työnantaja voi esimerkiksi linjata, että työntekijä voi jäädä suoraan kotiin heti oireiden ilmaantuessa ja olla puhelimitse tai muiden sovellusten avulla yhteydessä oman alueen sairaalaan, työterveyshuoltoon tai terveyskeskuksen päivystykseen. Työnantajan ei siis välttämättä kannata tällaisessa tilanteessa vaatia lääkärintodistusta lyhytaikaisista poissaoloista.Sairauspoissaoloissa on hyvä huomioida, että sairaspäivärahan omavastuuaika (1 + 9 pv) alkaa, kun työntekijä on hyväksytysti eli työnantajan kanssa sovitusti ilmoittanut sairaspoissaolostaan omailmoituksella tai hoitajan todistuksella. Jos työkyvyttömyys jatkuu pitempään kuin sairausvakuutuslain omavastuuajan, työntekijän pitää toimittaa työkyvyttömyydestä lääkärintodistus.
    Työehtosopimuksissa on yleensä pidempi sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeisen poissaolon ajalta.
  • Karanteeni ja matkustaminen (Suomen Yrittäjät)
   • Eristykseen tai karanteeniin määräämisestä päättää kunnan tai sairaanhoitopiirin nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri. Työnantaja tai työterveyshuolto eivät siis voi määrätä työtekijää virallisesti karanteeniin. Työnantaja voi kuten missä tahansa muussakin tilanteessa määrätä työntekijän jäämään kotiin, mutta tällöin työnantajalla on normaali palkanmaksuvelvollisuus. Suositeltavaa on tällaisissa tapauksissa selvittää, voiko työntekijä tehdä esimerkiksi etätöitä matkalta palattuaan.
   •  Jos työntekijä on suositusten vastaisesti lähtenyt epidemia-alueelle ja palattuaan matkalta ei oireettomanakaan voi tehdä työtä valtioneuvoston suosituksen vuoksi, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.
   • Työntekijällä ei ole oikeutta itsenäisesti päättää siitä, että hän jää täydellä palkalla ulkomaanmatkan jälkeen oireettomana kotiin, vaan asiasta on aina sovittava työnantajan kanssa. Mikäli työntekijä sairastuu, noudatetaan sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta koskevia säännöksiä ja työehtosopimuksen määräyksiä.
  • Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen henkilön erityistä hoitoa varten (vapaaehtoinen) (Suomen Yrittäjät)
   • Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta. Työnantajalla ei ole kuitenkaan palkanmaksuvelvollisuutta em. poissaolon ajalta (pois lukien mahdollinen etätyö). Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jonka lapsi on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty pidettäväksi kotona, ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään, on oikeus Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan.
  • Viranomainen sulkee päiväkodin/koulun ja vanhempi jää kotiin hoitamaan lastaan (Suomen Yrittäjät)
   • Myös tällöin työntekijä voi työnantajan kanssa sopien jäädä kotiin hoitamaan lastaan. Palkanmaksuvelvollisuutta työnantajalla ei poissaolon ajalta ole (pois lukien mahdollinen etätyö). Työntekijällä ei myöskään ole oikeutta Kelan etuuksiin.
 • Lomautus (Suomen Yrittäjät)
  • Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tästä ilmoitusajasta ei lähtökohtaisesti voida poiketa. Työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Jos tällaisesta sovitaan, ei tarvitse noudattaa 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Lisäksi työehtosopimuksessa voi olla määräyksiä mahdollisuudesta keskeyttää lomautus, joten työehtosopimus kannattaa aina myös tarkistaa. (31.3.2020)
  • Lomautuksen siirtäminen
   • Lainsäädännön mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus noudattaen lainmukaista ilmoitusmenettelyä, ellei noudatettavasta työehtosopimuksesta muuta johdu.
   • Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin aina sopia lomautuksen alkamisen siirtämisestä.
   • Jo ilmoitetun lomauksen voi koska tahansa ennen lomautuksen alkamista peruuttaa.
  • Määräaikaisessa työsuhteessa olevan lomautus (31.3.2020)
   • Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. –> Estettä ei kuitenkaan ole sille, että myös määräaikaisen työntekijän kanssa sovitaan määräaikaisesta lomauttamisesta, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan vuoksi.
   • Yrityksellä voi olla myös sellaisia määräaikaisia työntekijöitä, joita ei voida lomauttaa, koska he eivät työskentele vakituisen työntekijän sijaisena. Tällöin voi tulla harkittavaksi työsopimuslain säännös, jonka mukaan työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus enintään 14 päivältä, jos työntekijän työn tekeminen estyy työpaikkaa kohdanneesta työntekijästä ja työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Jos työnteon estyminen johtuu esimerkiksi viranomaisesta määräyksestä, voidaan tätä perustetta soveltaa myös määräaikaisiin työntekijöihin.  Tällöin myös määräaikaisten työntekijöiden palkanmaksu voidaan kahden viikon jälkeen keskeyttää, vaikka heitä ei voitaisikaan lomauttaa.
  • Työehtosopimukset (ei SY)
   • Jos yritys on työnantajajärjestön jäsen ja siten TES:n osapuoli, kannattaa seurata oman järjestön ohjeita sekä selvittää mahdollisuudet sopia paikallisesti joustoista, lomautuksista jne.
   • Tilapäiset TES-muutokset (Suomen Yrittäjät, lisätty 29.3.2020)
  • Väliaikaiset lakimuutokset (työsopimuslaki) (lisätty 31.3.2020)
   • Voimassa 1.4.-30.6.2020
   • Lomautusaika 5 päivää
    • Jos lomautusilmoitus on annettu ennen 1.4.2020 eikä lomautusilmoitusaika ole vielä kulunut loppuun, työnantaja saa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. (Suomen Yrittäjät)
   • Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän lomautus samoilla edellytyksillä
   • Työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella
   • HUOM! Siltä osin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvotteluaikoja, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja.
 • Työntekijäjoustot
  • Vuosilomaa voidaan työntekijän suostumuksella sopia pidettäväksi lomakauden (2.5. – 30.9.) ulkopuolella
  • Työajanlyhennysvapaiden käyttäminen

Talous

 • Finnvera
  • Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
  • Suoriin lainoihin Finnverasta voi hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata heidän sähköisestä asiointipalvelustaan.
  • Koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin finnvera tarjoaa takauksiaan
   • Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille.
   • Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Pk-takaus on lisäksi edelleen käytettävissä kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.
 • Verohallinto
  • Verohallinto ei ole vielä toistaiseksi tullut paljoakaan vastaan, mutta muistuttaa seuraavista asioista
  • Ennakkoveroihin kannattaa tehdä muutoksia jos tulo-odotukset selvästi laskeneet
  • Veroilmoituksille (tulovero) voi saada lisäaikaa pyynnöstä
  • Alv-ilmoituksille ei voi saada lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä pyynnöstä
   • Myös viivästyskorot voidaan jättää perimättä erityisestä syystä
  • Veroille voi normaaliin tapaan hakea maksujärjestelyjä (18.3.2020)
   • Mikäli teillä on tarvetta niin olkaa yhteydessä meihin
  • Helpotettu maksujärjestely (lisätty 18.3.2020)
   • Hakuaika 25.3.-31.8.2020
   • Ensimmäinen maksuerä = hyväksymispäivä +3kk
   • 25.3.-31.5. syntyneet verot automaattisesti maksujärjestelyn piiriin jos järjestelyä haettu
   • Alennettu viivästyskorko 4% p.a. –> verotuksen vähennyskelvottomuus huomioiden 4,8% p.a.
   • Ehdot myöntämiselle
    • maksuvaikeudet tilapäisiä
    • ei veroja ulosotossa
    • veroilmoitukset annettu (myös tulorekisteri)
    • aiemmin tehdyn maksujärjestelyn verot hoidettu
 • Pankit
  • Useat pankit ovat ilmoittaneet lyhennysvapaamahdollisuuksista niin pk-yrityksille kuin kuluttajillekin, tarkistakaa mahdollisuus omasta pankistanne
 • Vakuutukset
  • Henkilökeskeytysvakuutus voi korvata yrityksen menetyksiä ehtojensa mukaan, jos toiminta joudutaan keskeyttämään henkilöstön sairastumisen takia.
   Keskeytysvakuutus voi korvata vastaavasti menetyksiä, jos vakuutus kattaa epidemiakeskeytykset. Edellytyksenä on se, että liiketoiminta keskeytyy viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen johdosta, jos karanteerimääräys – tila ja/tai henkilöstö – aiheuttaa suoraan vahingon.
   Omasta vakuutuskirjasta voi tarkastaa vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusyhtiön kanssa voi tarvittaessa selvittää tarkemmin mitä ja miten vakuutus voi tulla avuksi liiketoiminnankeskeytys tilanteissa.
 • Sopimukset
  • a) Pääosaan sopimusehtoja sisältää Force majeure/ylivoimainen este –ehtoja. Ehdon tarkoituksena on se, että ulkopuolisesta johtuvasta ylivoimaisesta esteestä mm. Viranomaisen velvoittavista määräyksistä johtuva viivästys tms. Sopimuksen vastaista menettelyä ei katsota sopimusrikkomukseksi tai perusteeksi irtisanoa tai purkaa sopimus. Menettelytavat – ilmoitusvelvollisuus, ilmoitustavat yms. – siitä miten ehtoon voi vedota, vaihtelevat paljon ja on syytä tarkastaa omissa sopimuksessa se, miten ja missä laajuudessa ylivoimainen este-ehtoa voidaan käyttää.
  • b) Sopimusehtojen lisäksi kaupallisiin sopimuksiin voidaan yleensä soveltaa Kauppalakia. Kauppalain mukaan mm:

   “Ostajalla on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia sen täyttämistä. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä täyttää sopimuksen. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen. (23§)

   Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. (27§)”

   Vaikka viivästys ei oikeuta vahingonkorvauksiin edellä mainitun ehdon perusteella, voi ostajalla olla oikeus purkaa kauppa.

   • Muutoksista toimituksiin ja palveluihin olisi hyvä sopia erikseen tapauskohtaisesti, jos se on mahdollista. Sopimus olisi hyvä laatia kirjallisesti niin, ettei kummallekaan jää epäselväksi, miten asia sovittiin osapuolten kesken.
  • c) Kuluttajasopimuksiin sovelletaan Kuluttajansuojalakia. Lain määräykset vastaavat pääosin Kauppalain viivästykseen liittyviä määräyksiä:

   “Tavaran luovutuksen viivästyessä ostajalla on oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen ostajalle. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen. (5:8 §)
   Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. (5:10 §)”

   Vaikka viivästys ei oikeuta vahingonkorvauksiin edellä mainitun ehdon perusteella, voi ostajalla olla oikeus purkaa kauppa.
   • Muutoksista toimituksiin ja palveluihin olisi hyvä sopia erikseen tapauskohtaisesti, jos se on mahdollista. Sopimus olisi hyvä laatia kirjallisesti niin, ettei kummallekaan jää epäselväksi, miten asia sovittiin osapuolten kesken.
 • Business Finland (päivitetty 20.3.2020)
  • Liiketoiminnan kehitysrahoitus – häiriötilanne
   • 1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, max 10.000,00 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
   • 2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, max 100.000,00 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.
 • Työeläkeyhtiöt (lisätty 20.3.2020)
  • työeläkeyhtiöille annettu mahdollisuus myöntää asiakkaille YEL- ja TyEL -maksuihin 3 kuukautta pidempi viivästyskoroton maksuaika
   • tarkista omasta eläkeyhtiöstäsi mahdollisuus maksuaikaan ja miten hakemus tapahtuu
 • ELY-keskus (lisätty 31.3.2020)
  • vastaava tukirahoitus kuin Business Finlandin kautta, monimutkaisempi täyttää. Ei voi hakea päällekkäin BF-rahoituksen kanssa.
   • 1) Tilanneanalyysiavustus max 10.000,00 euroa
   • 2) Kehittämisavustus max 100.00,00 euroa
 • Yrittäjän työttömyysturva (lisätty 8.4.2020)
  • Väliaikainen laki voimaan 8.4.2020
  • Mahdollisuus työmarkkinatukeen 16.3.-30.6.2020 ilman yritystoiminnan lopetusta
   • Mahdollisuus hakea takautuvasti 16.3. alkaen jos ilmoittaudut TE-toimistoon 15.4. mennessä
   • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
   • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
  • Haku käytännössä
   1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon oma-asiointi palvelussa ja anna selvitys tilanteesta
   2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle
   3. Hae Kelasta työmarkkinatukea (lisätty 16.4.2020)
 • Yksinyrittäjän toimintatuki (lisätty 16.4.2020)
  • 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon yksinyrittäjälle
 • Yritysten kustannustuki (lisätty 1.7.2020)
  • haetaan valtiokonttorin sivuilta 7.7. alkaen
  • tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia
  • yrityksille joiden toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimisi tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto olisi alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.